ZARAZ WRACAM. TWORZĘ!

zaraz wracam plakat

BEZPŁATNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI
W GMINIE RADŁÓW

Stowarzyszenie AMOS rozpoczyna realizację projektu terapeutycznego „ZARAZ WRACAM. TWORZĘ – Warsztaty terapeutyczne wzmacniające dobrostan psychiczny dzieci
i młodzieży w gminie Radłów”.

Projekt ten realizowany będzie w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie, a jego adresatami są wychowankowie Placówki – dzieci od 6 lat.

Projekt zakłada organizację terapeutycznych warsztatów twórczych bazujących na różnorodnych technikach artystycznych, a jego głównym celem jest wsparcie zasobów psychologicznych dzieci, tym ich rezyliencji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, presją, budowanie ich motywacji wewnętrznej oraz poczucia sprawczości i ochrona przed uzależnieniami cyfrowymi, przy udziale metod twórczych jako innowacyjnego narzędzia interwencji kryzysowej.

Proponowane warsztaty wykraczają poza standardowe działania placówek wsparcia dziennego z uwagi na ich koszty (niemożliwe do zrealizowania ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będących głównym źródłem finansowania placówek). Tym samym organizowane są
w środowiskach lokalnych dziecka w ograniczonym zakresie mimo ich potwierdzonej w badaniach psychologiczno – pedagogicznych skuteczności (np. koncepcja twórczej resocjalizacji, pedagogika twórczości). Trudno uzasadnić dlaczego uznaje się kredki, papier kolorowy i farbki za wystarczające narzędzie w pracy twórczej z dzieckiem, podczas gdy dzienne odziały psychiatrii i warsztaty terapii zajęciowej z powodzeniem wykorzystują sztukę / rękodzieło w terapii zaburzeń lękowych i depresyjnych swoich pacjentów. Jeszcze skuteczniejsze mogą okazać się działania takie prowadzone w miejscu znanym
i bezpiecznym dziecku, miejscu, w którym czuje się swobodnie i które może dać mu siłę, zasoby
i alternatywę dla wszelkich zagrożeń – długofalowych skutków pandemii.

W ramach działania przeprowadzonych zostanie łącznie minimum 240 h dydaktycznych warsztatów artystycznego – w ramach popołudniowych zajęć pozalekcyjnych (poniedziałek – piątek), które wdrożone zostaną w stały program pracy Placówki. Przeprowadzonych zostanie także 64 h warsztatów w ramach zajęć w dni wolne od nauki szkolnej (soboty). Zajęcia realizowane będą w siedzibie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie.

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”, utworzonego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji Informacji o rekrutacji udziela Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie: mgr Aneta Baradziej tel. 533-727-323

SPWD Radłów, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów