INFORMACJA O KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W 2024  ROKU ORAZ REKRUTACJI

Informujemy, że z dniem 01.01.2024 r. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie rozpoczyna kontynuację swojej działalności w ramach zachowania okresu trwałości Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej – dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Placówka zapewnia 30 miejsc statutowych i w swojej ofercie zapewnia w szczególności:

  • zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze;
  • zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, socjoterapeutyczne (rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne), psychologiczne;
  • zajęcia ogólnorozwojowe, w tym rozwijające kompetencje językowe, matematyczne, uczenia się, społeczne i obywatelskie – adekwatne do potrzeb wychowanków;
  • zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania – w szczególności zajęcia artystyczne;
  • wsparcie dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo – wychowawczych w ramach konsultacji psychologiczno – pedagogicznych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

REKRUTACJA W 2024 ROKU

Do udziału w zajęciach Placówki zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Radłów w wieku 6-18 lat. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji dostępnym na stronie:

http://stowarzyszenie.amos.org.pl/wp-content/uploads/2021/08/REGULAMIN-REKRUTACJI.pdf

Wnioski o przyjęcie dziecka składać można przez cały rok kalendarzowy. W przypadku braku wolnych miejsc dzieci wpisywane są na listę rezerwową, oczekując na przyjęcie.

Aby zapisać dziecko, rodzic lub opiekun prawny składa formularz zgłoszenia dziecka, który otrzymać można osobiście w Placówce lub pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia AMOS:

http://stowarzyszenie.amos.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/FORMI-06-22.pdf

Nie wymagamy specjalnych skierowań z żadnych instytucji –  decyzję podejmuje rodzic, który najlepiej zna potrzeby własnego dziecka (za wyjątkiem sytuacji, gdy do placówki kieruje sąd). W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których sytuacja życiowa przemawia za większą potrzebą wsparcia (np. opinia
z powiatowej poradni psychologiczno- pedagogicznej, orzeczenie o niepełnosprawności, trudna sytuacja
w domu rodzinnym). Jeśli sytuacja taka nie występuje – dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc – według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są pod nr tel. +48 533 727 323, za pośrednictwem poczty e-mail: stowarzyszenie@amos.org.pl lub osobiście w siedzibie Placówki przy ul. Brzeskiej 9
w Radłowie (wejście od podwórza).

W procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji. W praktyce oznacza to, iż kryteriami kwalifikującymi do udziału w Projekcie są wiek oraz sytuacja życia kandydatów, niosąca ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym – nie natomiast płeć, rasa, wyznanie czy niepełnosprawność, które wykluczałyby z udziału w Projekcie.

Priorytetem działań Placówki jest umożliwienie udziału w zajęciach osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dlatego też Placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Szczegółowych informacji o działalności Placówki udziela Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie mgr Aneta Baradziej

Tel. +48  533-737-323
ul. Brzeska 9
33-130 Radłów