Kadra

mgr Edyta Kożuch – kierownik

Pedagog specjalny, pedagog resocjalizacyjny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), specjalista w zakresie resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego, interwencji kryzysowej i kryzysów psychologicznych (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz prawa karnego materialnego i procesowego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz osobami niedostosowanymi społecznie. (Specjalistyczny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. E. Gierat w Tarnowie, Policyjna Izba dziecka w Tarnowie, Zakład karny w Tarnowie- Mościcach).

Współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”. Autor publikacji naukowych z zakresu zachowań ryzykownych młodzieży oraz funkcjonowania systemu profilaktyki i resocjalizacji w środowisku lokalnym . W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia dot. ochrony praw dziecka, metod twórczej resocjalizacji oraz motywów przestępczości nieletnich.

 

mgr Justyna Potępa – pedagog

Pedagog resocjalizacyjny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), specjalista w zakresie resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego oraz funkcjonowania systemu probacji w Polsce. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie zarówno w środowisku otwartym jak i zamkniętym (Zakład Karny w Tarnowie, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. wykonania orzeczeń w sprawach karnych przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie).

Posiada także doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z niepełnosprawnością intelektualną- zdobyte w pracy na rzecz fundacji i stowarzyszeń propagujących ochronę praw dziecka. Jest autorką licznych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży- w tym kampanii pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

 

mgr Sylwia Mączko – wychowawca

Pedagog profilaktyk o specjalizacji Psychoprofilaktyki społecznej i resocjalizacji (Uniwersytet Rzeszowski), pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny z terapią. Posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wskutek uzależnień, chorób psychicznych oraz z rodzin rozbitych i dysfunkcyjnych (Placówka opiekuńczo- wychowawcza, Dzienny Odział Psychiatrii Ogólnej, obserwacje spotkań AA i DDA, prowadzenie warsztatów dla młodzieży i osób bezrobotnych).

Jest autorką licznych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży- w tym kampanii pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

 

mgr Magdalena Jabłońska – logopeda

mgr Agnieszka Wojnowska – socjoterapeuta

mgr Katarzyna Janicka – psycholog

mgr Anna Bąk – wychowawca