Placówka Wsparcia Dziennego

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie posiada 30 miejsc statutowych i zapewnia
w swojej ofercie:
  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
  • zajęcia socjoterapeutyczne (rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne),
  • pomoc w nauce,
  • wsparcie psychologiczne i logopedyczne dla dzieci,
  • konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców,
  • kreatywne zajęcia ogólnorozwojowe,
  • warsztaty artystyczne (rękodzieło),
  • zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci.
Wsparcie Placówki skierowane jest do dzieci i młodzieży od 6 do 18 r. życia z terenu Gminy Radłów.
W celu zapisania dziecka wystarczy jedynie decyzja rodzica – nie wymagamy specjalnych skierowań. Udział
w zajęciach jest bezpłatny. Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, przez cały rok kalendarzowy, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc.
 
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są pod nr tel.: +48 533 727 323, za pośrednictwem poczty e-mail: stowarzyszenie@amos.org.pl   lub osobiście w siedzibie Placówki przy ul. Brzeskiej 9.
W procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji. W praktyce oznacza to, iż kryteriami kwalifikującymi do udziału w Projekcie są wiek oraz sytuacja życia kandydatów, niosąca ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym – nie natomiast płeć, rasa, wyznanie czy niepełnosprawność, które wykluczałyby z udziału w Projekcie.
Priorytetem działań Placówki jest umożliwienie udziału w zajęciach osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dlatego też Placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Placówka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze.
W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej placówek wsparcia dziennego w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19- Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie realizuje także zajęcia
w formie zdalnej – zgodnie z Procedurą Zdalnej Formy Wsparcia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie z dnia 02.11.2020 r.
 
Placówka prowadzi swoją działalność w ramach zachowania okresu trwałości Projektu pn. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej- i opiekuńczej – dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020 – współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″- na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu z dnia 20.10.2017 r.
 
Lider: Gmina Radłów,
Partner: Stowarzyszenie AMOS

+ STATUT + PROGRAM + REGULAMIN + KADRA + POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ