Małe Laboratorium Naukowe

Obraz przedstawia wychowanków podczas zajęć z wykorzystaniem małego laboratorium. Na zdjęciu możemy ujrzeć dzieci siedzące przy stołach na których znajdują się przedmioty potrzebne do wykonania eksperymentów.

W ostatnim czasie na Brzeskiej 9 powstało MAŁE LABORATORIUM NAUKOWE. Nasi dzielni naukowcy poznawali tajniki chemicznych doświadczeń, które prócz wartości edukacyjnych pozwoliły także na spektakularne widowisko! W trosce o bezpieczeństwo dzieci wszystkie doświadczenia przeprowadzone zostały na produktach spożywczych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.