Czym jest empatia

Obraz przedstawia naszych wychowanków podczas zajęć socjoterapeutycznych dotyczących empatii.

Czym jest empatia? Dlaczego jest tak ważna? To właśnie ona pozwala nam spojrzeć na innych inaczej, lepiej, z wyrozumiałością. Zakończyliśmy właśnie cykl zajęć socjoterapeutycznych dotyczących empatii. Najważniejsza lekcja? Nie zapominajmy być empatyczni także dla samych siebie. Pozwólmy jej usiąść na naszym ramieniu, bądźmy wyrozumiali, zaopiekujmy się sobą. Nikt nie wie lepiej niż my sami czego nam potrzeba by być szczęśliwym. A już na kolejnych zajęciach porozmawiamy o zaufaniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.