Zajęcia specjalistyczne

Obraz przedstawia zajęcia specjalistyczne w SPWD.

Zajęcia z psychologiem, logopedą czy socjoterapia wcale nie muszą być nudne, o czym doskonale wiedzą wychowankowie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z dyżurami naszych specjalistów- informacja dostępna w placówce oraz tutaj.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.