Zajęcia psychologiczne w SPWD

Obraz przedstawia kredki oraz kolorowanki.

Zajęcia psychologiczne to jedna z ofert Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Radłowie? Na czym polegają? To głownie indywidualne edukacyjne zajęcia, które pomagają dzieciom rozwijać swoje mocne strony, poznawać i rozumieć emocje, czy rozwijać swoje zainteresowania. Mówiąc prościej – pomagają dzieciom stawać się silnymi, mądrymi ludźmi. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.