Zajęcia edukacyjne w Placówce

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas malowania portretów.

Wraz z początkiem kolejnego roku szkolnego, do codziennego rozkładu zajęć w SPWD powróciło systematyczne odrabianie zadań domowych i pomoc w nauce. Wspólnie ćwiczymy liczenie, czytanie, pisanie, język angielski, utrwalamy wiedzę zdobytą w szkole. Nawzajem motywujemy i mobilizujemy się do nauki, by później mieć czas na pozostałe przyjemności, których u nas z całą pewnością nie brakuje!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.