Wstrzymanie rekrutacji

W związku z licznymi pytaniami i w trosce o bezpieczeństwo dzieci – informujemy, że Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie NIE PROWADZI JUŻ ZAPISÓW nowych wychowanków na zajęcia w okresie wakacyjnym. Ponadto, dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcia dziecka w okresie wcześniejszym – a dzieci nie pojawiły się w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy na zajęciach – wpisane zostały na listę rezerwową i na chwilę obecną także NIE MOGĄ KORZYSTAĆ z aktualnej oferty zajęć.
Informujemy także, że dolna granica wieku przyjęcia dziecka w poczet wychowanków wynosi 6 lat.
Powyższe ograniczenia wynikają z przepisów prawa ( w szczególności Ustawy z dnia 11 czerwca 2009 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz niewystarczających warunków lokalowych i kadrowych.