Warsztaty muzyczne w SPWD

Obraz przedstawia naszych wychowanków podczas warsztatów muzycznych.

Co to jest dubbing? To pytanie towarzyszyło wychowankom SPWD w Radłowie podczas wakacyjnych warsztatów muzycznych. Dzieci nauczyły się jak podkłada się głos do bajki, uczyły się intonacji i pracy z mikrofonem. Poradziły sobie znakomicie!

Zajęcia realizowane w ramach zadania nr 7: Organizacja i realizacja wydarzeń i wyjazdów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.