Przejdź do treści

Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały
Walnego Zabrania Członków
Stowarzyszenia AMOS z dnia 19.07.2021 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej „AMOS”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządną i społeczną.

2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stowarzyszenie zawiązywane jest na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz postanowień  niniejszego Statutu.

4. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „AMOS”.

§2


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnów.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenia może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania.

§3

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.

3. Zatrudnienia pracowników dokonuje Zarząd.

4. Prezes i Wiceprezes Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:
a. do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków pełnionych społecznie;
b. w sytuacji kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy;
c. decyzję co do zatrudnienia osób funkcyjnych podejmuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały, wskazując jednocześnie umocowanego pełnomocnika będącego członkiem Stowarzyszenia, do zawarcia stosownej umowy w przedmiocie zatrudnienia.
Uchwała określa warunki powyższego zatrudnienia, zakres pełnomocnictwa oraz stanowisko członków Stowarzyszenia.

§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, związaną i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Zysk z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, a przeznaczony na działalność statutową.

§6

1. Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu, może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010.234.1536).

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§7

1. Celem stowarzyszenia jest:

a. Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym prowadzenie profilaktyki społecznej w związku ze zjawiskami patologii społecznej, w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy domowej, przestępczości, niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji;
b. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży ze środowisk narażonych na wykluczenie społeczne;
c. Działania w zakresie resocjalizacji i bezpieczeństwa publicznego;
d. Integracja społeczna i aktywizacja osób starszych oraz niepełnosprawnych, zapobieganie ich dyskryminacji i marginalizacji;
e. Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny;
f. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, plastycznej, teatralnej oraz sportowej dzieci szczególnie uzdolnionych;
g. Wszelkiego rodzaju działalność dobroczynna.
h. Ochrona dzieci przed przemocą oraz troska o zapewnianie im godnych warunków życia.
i. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
j. Działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
k. Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
l. Działania za zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
m. Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
n. Działania z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
o. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
p. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

§8

1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a. Poradnictwo i terapię uzależnień oraz współuzależnień;
b. Udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową;
c. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej (szkoleń, kursów, wykładów, seminariów, warsztatów naukowych);
d. Tworzenie i realizacja programów adresowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w tym ubogich, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, uzależnieniami, potrzebujących wsparcia;
e. Współpraca z organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, związkami wyznaniowymi ;
f. Propagowanie działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
g. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, organizowanie konkursów i wystaw;
h. Prowadzenie działalności artystycznej i kulturalnej, rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, sztuki i sportu;
i. Organizowanie pomocy w nauce, czasu wolnego, wyjazdów rekreacyjnych, imprez okolicznościowych, koncertów;
j. Inspirowanie grup wsparcia w środowisku lokalnym;
k. Pomoc doradczo – konsultacyjna i informacyjna (m.in. organizowanie konsultacji, prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych itp.)
l. Prowadzenie różnego rodzaju placówek pomocowych, w szczególności placówek wsparcia dziennego, klubów seniora i innego rodzaju placówek;
m. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ III
Członkowie – prawa i obowiązki

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych i który pragnie realizować cele stowarzyszenia zawarte w niniejszym statucie.

2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo do :
1. Uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia;
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu;
3. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
4. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
5. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

§13

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1. Realizować statutowe cele stowarzyszenia;
2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia;
3. Regularnie wpłacać składki członkowskie;
4. Lojalnie dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przestrzegać zasad etycznych.

§14

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje w formie uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający – osoby prawne są reprezentowani w Stowarzyszeniu przez swych należycie umocowanych przedstawicieli.
4. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§15

1. Osobom które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia Zarząd może nadać godność członka honorowego.
2. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§16

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
2. Wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia, systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu lub zaleganiu z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy;
3. Śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych, oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§17

Wykluczenie przez Zarząd następuje na mocy uchwały Zarządu.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze stowarzyszenia

A .Postanowienia ogólne

§18

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna

2. Zarząd i Komisja rewizyjna to organy wybieralne i mają charakter kadencyjny.

3. Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa 4 lata a ich wybór następuje w głosowaniu jawnym , zwykłą większością głosów.

4. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

5. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.

6. Mandat członków Zarządu oraz Komisji rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdania za ostatni rok kadencji.

B. Walne Zebranie Członków

§19

1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni oraz honorowi Stowarzyszenia. Członkowie wspierający biorą udział w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.

2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany zwykłą większością głosów, każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

6. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz wybrany Protokolant Zebrania.

§20

1. Walne Zebranie Członków może być:
a. zwyczajne
b. nadzwyczajne.

§21

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając pisemnie członków o jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na wniosek co najmniej czterech zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem §18 pkt 4.
2. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok obrotowy.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
5. Ustalenie wysokości składek członkowskich i terminu ich opłacania;
6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia bądź odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podejmowanie uchwał wynikających z § 3 pkt 4 lit. c;
10. Podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nieuregulowanych statutem.

C. Zarząd

§24

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszeniem.

2. Zarząd składa się z 3 członków, wybranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia:
a. Prezesa Zarządu
b. Wiceprezesa Zarządu pełniącego funkcję skarbnika.
c. Członka Zarządu

3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Jeżeli w trakcie swojej kadencji członek Zarządu zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe przestaje pełnić swoją funkcję.

§25

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu;
2. Skład pierwszego Zarządu wybierany jest na zebraniu założycielskim.
3. Pracę Zarządu oraz sposób podejmowania decyzji będzie regulował uchwalony jednogłośnie przez jego członków regulamin, uchwalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu, zwołanym nie później niż 14 od chwili każdorazowych zmian dotyczących Zarządu w Statucie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§26

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, lub powołany przez Zarząd pełnomocnik.
2. W sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.

§27

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. Zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia;
2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
4. (SKREŚLONY) Uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie corocznych sprawozdań z ich wykonania.
5. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
6. Udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia;
7. Ustalanie regulaminu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych we wszystkich strukturach Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 3 pkt 4 lit. c;
8. Nadawanie godności członka honorowego;
9. Przyjmowanie na drodze uchwały nowych członków Stowarzyszenia;
10. Wykluczanie na drodze uchwały członków Stowarzyszenia.
11. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
12. Opracowywanie i zatwierdzanie wzoru pieczęci i znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia,
13. Opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,
14. Realizacja projektów/grantów, przedsięwzięć.
15. Przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,
16. Podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia;
17. Dokonywania w dokumentach Stowarzyszenia, w szczególności statucie, uchwałach, protokołach i załącznikach do uchwał; korekt oczywistych omyłek pisarskich. O dokonanej zmianie Zarząd informuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywającym się w terminie najbliższym dokonanej poprawce.
18. Prowadzenia okresowych kontroli opłacania składek członkowskich

§28

1. Pierwsze zebranie Zarządu odbywa się nie później niż 14 dni od chwili wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania oraz określa ich uprawnienia.

4. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków a także na żądanie członków Stowarzyszenia udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

D. Komisja Rewizyjna

§29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja rewizyjna składa się z 2 członków, będących zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia:
a. przewodniczącego
b. sekretarza

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Jeżeli w trakcie swojej kadencji członek Komisji rewizyjnej zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe przestaje pełnić swoją funkcję.

6. Pierwsze zebranie Komisji Rewizyjnej odbywa się nie później niż 14 dni od chwili wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Pracę Komisji oraz sposób podejmowania decyzji rewizyjnej będzie regulował uchwalony jednogłośnie Regulamin Komisji rewizyjnej zatwierdzony przez jej członków na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

§30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
2. (SKREŚLONY) Przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 1.
3. (SKREŚLONY) Prowadzenia okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
4. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
5. Składanie wniosków o zwołanie Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§31

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz roku i są zwoływane przez Przewodniczącego, z zastrzeżeniem §29 pkt 6.

2. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

4. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§33

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. Ofiar i darowizn od osób prywatnych oraz instytucji polskich i zagranicznych;
2. Spadków, zapisów z zachowaniem obowiązujących przepisów;
3. Subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji, organizacji społecznych i osób prywatnych;
4. Z dochodów z imprez publicznych oraz kwest;
5. Ze środków uzyskanych z budżetu państwa;
6. Ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych;
7. Odpisów podatkowych na cele charytatywne, pochodzących od firm prywatnych lub państwowych, spółdzielni, spółek i innych form działalności gospodarczej – po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego.
8. Wpływów z działalności statutowej.
9. Innych wpływów i dochodów.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

Wniosek o zmianę statutu składa Zarząd po uprzednim uzyskaniu uchwały Walnego Zebrania członków.

§35

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w formie uchwały Walnego Zebrania członków zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§36

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd o ile Walne Zebranie członków nie postanowi inaczej.

§37

Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia winna określić sposób rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia.

§38

W razie rozwiązania Stowarzyszenia cały majątek Stowarzyszenia przekazany zostaje na rzecz stowarzyszeń, fundacji lub innych instytucji zajmujących się wsparciem rodziny i profilaktyką społeczną.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§39

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§40

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.)

Skip to content