Rekrutacja do Placówki

WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W RADŁOWIE W RAMACH ZDALNEJ FORMY WSPARCIA


Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 oraz ograniczenia organizacyjne w placówkach wsparcia dziennego w nowym reżimie sanitarnym (wynikające z wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego) SPWD w Radłowie uruchamia dodatkową formę wsparcie dla rodzin w postaci pracy zdalnej.

  • Wsparcie prowadzone będzie poprzez regularne otrzymywanie pakietów materiałów terapeutycznych dla dzieci i rodziców. W ramach pakietów dzieci otrzymają:
    specjalistyczne wsparcie pedagogiczne/ psychologiczne/ logopedyczne otrzymywane w formie materiałów terapeutycznych opracowane przez specjalistów (ćwiczenia terapeutyczne, tablice motywacyjne, karty pracy, dzienniki aktywności).
  • wspieranie umiejętności twórczych dzieci i realizacja kompetencji kluczowej rozwoju świadomości i ekspresji kulturalnej, rozwój zainteresowań i prezentowanie kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – otrzymywane w formie zestawów kreatywnych dla dzieci zawierających materiały plastyczne/ artystyczne oraz instrukcje do samodzielnego wykonania prac w domu.
  • wsparcie żywnościowe.

Pakiety gotowych materiałów przekazywane będą rodzicom z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przewidzianych w nowym reżimie sanitarnym.

W ramach pracy z rodziną każdy z rodziców otrzyma możliwość korzystania z poradnictwa psychologicznego w formie konsultacji telefonicznych, materiałów edukacyjnych) z zakresu wzmacniania kompetencji rodzicielskich. Wsparcie będzie obejmować także umiejętność oceny, na co mamy wpływ, a na co nie, realistyczne, pozytywne myślenie, radzenie sobie z niepewnością, złością, bezsilnością.

Udział we wsparciu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są pod nr tel +48 533 727 323, za pośrednictwem poczty e-mail: stowarzyszenie@amos.org.pl lub osobiście w siedzibie Placówki przy ul. Brzeskiej 9 – po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu, w tym kryteriów uczestnictwa dostępne są tutaj.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie prowadzi swoją działalność w ramach Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej – dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”- realizowanego przez Gminę Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji. W praktyce oznacza to, iż kryteriami kwalifikującymi do udziału w Projekcie są wiek oraz sytuacja życia kandydatów, niosąca ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym – nie natomiast płeć, rasa, wyznanie czy niepełnosprawność, które wykluczałyby z udziału w Projekcie. Priorytetem działań Placówki jest umożliwienie udziału w zajęciach osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dlatego też Placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.