Mikołaj 2020

Obraz przedstawia prezenty dla wychowanków SPWD, które są współfinansowane przez Unię Europejską.

Święty Mikołaj wczoraj odwiedził wychowanków SPWD w Radłowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.