Malujemy, rzeźbimy, projektujemy…………….

Obraz przedstawia wychowanków SPWD podczas zajęć artystycznych, na których malują, rzeźbią, czy projektują modelinowe breloczki.

Malujemy, rzeźbimy, projektujemy modelinowe breloczki, rozwijamy kreatywność. Zajęcia artystycznego rękodzieła to zdecydowanie ulubiona forma aktywności wychowanków SPWD w Radłowie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorzy: Gmina Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.