Kolejne zajęcia socjoterapeutyczne w SPWD

Obraz przedstawia naszych wychowanków podczas zajęć socjoterapeutycznych.

Podczas ostatnich zajęć socjoterapeutycznych, wychowankowie SPWD kolejno odkrywali kluczowe elementy, które wpływają na kształtowanie poczucia własnej wartości i pomagają w budowaniu pewności siebie. Sekret tkwi w nas samych – to my decydujemy o tym, jak funkcjonujemy w świecie pełnym wyzwań, stresów i problemów. To my dajemy naszej głowie sygnał, że „mamy moc”, że jesteśmy silni i że damy sobie radę! Czynimy to głównie za sprawą tego, na czym skupiamy swoje myśli, a także za sprawą uśmiechu i odpowiedniej postawy ciała, która może nas wzmacniać lub osłabiać. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie swoich mocnych stron, zdolności, tego w czym jesteśmy dobrzy. Nasi podopieczni mają wiele osiągnięć i powodów do dumy, czego dowodem są powstałe w trakcie zajęć „PLANSZE DUMY”. Bo każdy z nas jest super!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.