Kolejne Emoludki w Placówce

Obraz przedstawia zajęcia psychoprofilaktyczne. Na zdjęciu możemy ujrzeć dzieci z wychowawczynią, trzymająca rysunek jednej z wychowanek.

Jak zrozumieć emocje swoje i innych ludzi? Jak je „oswoić” i pomóc sobie w trudnych sytuacjach? Wychowankowie SPWD w Radłowie poszukują odpowiedzi na te pytania wraz z wychowawcą, psychoprofilaktykiem panią mgr Sylwią Mączko, rozpoczynając kolejny cykl zajęć.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.