Jak zbudować i uruchomić robota?

Obraz przedstawia warsztaty z robotyki. Na zdjęciu możemy ujrzeć dzieci zainteresowane robotem przypominającego węża.

Czy można to zrobić za sprawą magicznej różdżki czy może nauki? Na to pytanie wychowankowie SPWD w Radłowie odpowiadają sobie w trakcie warsztatów robotyki i programowania. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach warsztatowych. Rozwijają wyobraźnię wizualno- przestrzenną, myślenie analityczne oraz zmysł techniczny, a przede wszystkim sprawiają mnóstwo radości!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.