INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACJI DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Drodzy Rodzice,

podsumowując dotychczasowy proces rekrutacji uczestników do Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej – dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020” – pragniemy poinformować, że na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy 39 zgłoszeń. Zgodnie z założeniami w/w Projektu, w Placówce utworzono 30 miejsc statutowych dla dzieci i młodzieży. Po wnikliwej weryfikacji i ocenie wniosków o przyjęcie dziecka złożonych przez rodziców/opiekunów, na chwilę obecną zakończono nabór uczestników do grupy docelowej Projektu. Udział w zajęciach organizowanych przez Placówkę w pierwszej kolejności zagwarantowano dzieciom skierowanym do Placówki przez sąd oraz tym, które spełniły poszczególne kryteria określone w § 3 pkt. 1 i 2 Regulaminu Rekrutacji i otrzymały największą ilość punktów.

Z uwagi na sporą ilość złożonych wniosków, która na obecną chwilę przekracza dopuszczalną liczbę miejsc statutowych, pozostałe dzieci zostały wpisane na tzw. listę rezerwową.
W praktyce oznacza to, że osoby z listy rezerwowej nie mogą aktualnie zostać objęte wsparciem w ramach działań realizowanych przez Placówkę i brać czynnego udziału w zajęciach, co jednak nie wyklucza ich z udziału w Projekcie w przyszłości. W miarę wolnych miejsc dzieci z listy rezerwowej będą przyjmowane do Placówki według kolejności zgłoszeń.
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż nabór uczestników do Placówki ma charakter ciągły, a zgodnie z § 4 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji, w sytuacjach losowych, wymagających natychmiastowej pomocy i wsparcia – dziecko będzie przyjmowane do Placówki niezwłocznie, poza kolejnością.

Rodzicom dzieci, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie przypominamy, że podstawowym warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest utrzymanie minimum 50% obecności dziecka na zajęciach. Frekwencja poniżej wymaganego poziomu, skutkować może wykluczeniem dziecka z udziału w Projekcie. Jedynie systematyczna praca z dzieckiem oraz jego aktywny udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, psychologicznych i logopedycznych umożliwi opracowanie pełnej diagnozy sytuacji dziecka, a następnie efektywną realizację celów określonych w indywidualnym planie pracy z dzieckiem.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie realizowanym Projektem oraz okazane nam zaufanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.