INFORMACJA DOTYCZĄCA FERII ZIMOWYCH

Drodzy Rodzice, informujemy, że w SPWD w Radłowie jest już dostępny harmonogram zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych. W związku z przygotowaniem różnorodnych atrakcji dla dzieci prosimy o osobisty kontakt z kadrą celem odebrania oświadczeń. Prosimy także o szczegółowe zapoznanie się z harmonogramem w związku ze zmianami godzin funkcjonowania placówki w czasie ferii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.