TheGrue.org

Rekrutacja do Placówki

Opublikowano: środa, 15 lipiec 2020


WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W RADŁOWIE W RAMACH ZDALNEJ FORMY WSPARCIA


Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 oraz ograniczenia organizacyjne w placówkach wsparcia dziennego w nowym reżimie sanitarnym (wynikające z wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego) SPWD w Radłowie uruchamia dodatkową formę wsparcie dla rodzin w postaci pracy zdalnej.

  • Wsparcie prowadzone będzie poprzez regularne otrzymywanie pakietów materiałów terapeutycznych dla dzieci i rodziców. W ramach pakietów dzieci otrzymają:
    specjalistyczne wsparcie pedagogiczne/ psychologiczne/ logopedyczne otrzymywane w formie materiałów terapeutycznych opracowane przez specjalistów (ćwiczenia terapeutyczne, tablice motywacyjne, karty pracy, dzienniki aktywności).
  • wspieranie umiejętności twórczych dzieci i realizacja kompetencji kluczowej rozwoju świadomości i ekspresji kulturalnej, rozwój zainteresowań i prezentowanie kreatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – otrzymywane w formie zestawów kreatywnych dla dzieci zawierających materiały plastyczne/ artystyczne oraz instrukcje do samodzielnego wykonania prac w domu.
  • wsparcie żywnościowe.

Pakiety gotowych materiałów przekazywane będą rodzicom z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przewidzianych w nowym reżimie sanitarnym.

W ramach pracy z rodziną każdy z rodziców otrzyma możliwość korzystania z poradnictwa psychologicznego w formie konsultacji telefonicznych, materiałów edukacyjnych) z zakresu wzmacniania kompetencji rodzicielskich. Wsparcie będzie obejmować także umiejętność oceny, na co mamy wpływ, a na co nie, realistyczne, pozytywne myślenie, radzenie sobie z niepewnością, złością, bezsilnością.

Udział we wsparciu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane są pod nr tel +48 533 727 323, za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Placówki przy ul. Brzeskiej 9 – po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu, w tym kryteriów uczestnictwa dostępne są tutaj.

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie prowadzi swoją działalność w ramach Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej - dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”- realizowanego przez Gminę Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W procesie rekrutacji przestrzegana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji. W praktyce oznacza to, iż kryteriami kwalifikującymi do udziału w Projekcie są wiek oraz sytuacja życia kandydatów, niosąca ryzyko zagrożenia wykluczeniem społecznym – nie natomiast płeć, rasa, wyznanie czy niepełnosprawność, które wykluczałyby z udziału w Projekcie. Priorytetem działań Placówki jest umożliwienie udziału w zajęciach osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dlatego też Placówka przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów